Privacybeleid

 1. Voorwaarden

Door toegang te nemen tot de website op rws-avv.nl , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ermee akkoord te gaan dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

 1. Gebruik Licentie
 • Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Adviesdienst Verkeer En Vervoer voor slechts persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
 1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
 2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 3. elke software op de website van Adviesdienst Verkeer En Vervoer proberen te decompileren of reverse-engineeren ;
 4. verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
 5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
 • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Adviesdienst Verkeer En Vervoer . Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.
 1. Disclaimer
 • De materialen op de website van Adviesdienst Verkeer En Vervoer worden geleverd op een ‘as is’-basis. Adviesdienst Verkeer En Vervoer verleent geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en ontkent hierbij en ontkende alle andere garanties inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten .
 • Verder geeft Adviesdienst Verkeer En Vervoer geen garanties met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
 1. Beperkingen

In geen geval zal Adviesdienst Verkeer En Vervoer of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op Adviesdienst Verkeer En Vervoer’s website, zelfs als Adviesdienst Verkeer En Vervoer of een Adviesdienst Verkeer En Vervoer gemachtigde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 1. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de website van Adviesdienst Verkeer En Vervoer kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Adviesdienst Verkeer En Vervoer garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Adviesdienst Verkeer En Vervoer kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Echter Adviesdienst Verkeer En Vervoer geen enkele toezegging aan de materialen update te maken.

 1. Links

Adviesdienst Verkeer En Vervoer heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Adviesdienst Verkeer En Vervoer van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

 1. Wijzigingen

Adviesdienst Verkeer En Vervoer kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Het beleid van Adviesdienst Verkeer En Vervoer is om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en op een andere manier gebruiken. We hebben hieronder ons privacybeleid geschetst.

 • Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
 • Vóór of bij het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • We zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken voor het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere ondersteunende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon hebben verkregen of zoals vereist door de wet.
 • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, correct, volledig en actueel zijn.
 • We zullen persoonlijke informatie beschermen door redelijke veiligheidswaarborgen te gebruiken tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
 • We zullen klanten direct informatie verstrekken over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.
 • We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. Adviesdienst Verkeer En Vervoer kan dit privacybeleid van tijd tot tijd veranderen Adviesdienst Verkeer En Vervoer ’s eigen goeddunken.